Železniční stavby

V oblasti železničních staveb spěšně provádíme modernizaci a rekonstrukci železničních koridorů. Díky zkušenostem a bezpečnému zázemí naší nadnárodní společnosti zajišťujeme včasnou a kvalitní realizaci staveb.

Realizujeme:

 • železniční mosty

 • železniční spodek

 • nástupiště

 • protihluková opatření

 • zárubní a opěrné zdi

 • podchody

 • propustky

 

Stavby:

TRAŤOVÝ ÚSEK Praha-libeň, Praha-Běchovice


Silniční stavby

Silnice jsou v současné době nejdůležitějšími spojnicemi umožňující spojení lidí a dopravu zboží.

V návaznosti na stavby mostů a železnic realizuje společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. i stavby silnic a komunikací.

Jedná se jak o části dálniční sítě s povrchem živičným i cementobetonovým, tak v neposlední řadě i o stavby silnic 1 a 2. třídy místních komunikací a komunikací v obcích.

Samostatnou kapitolou jsou stavby cest a komunikací sloužících zemědělské výrobě, nebo rekreaci, především cyklotras a polních cest. Tyto stavby, byť na první pohled drobné mají svá specifika, především v citlivém začlenění do krajiny, minimalizaci dopadů na okolní přírodu a mimo jiné i maximální využití materiálů místního významu tak, aby polní cesty a cyklostezky nepůsobily rušivě na okolí.

Společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. se nebála  ani stavby turistických tras v chráněném území Šumavy a výsledek uspokojil jak investora, tak turisty, kteří netuší, že prochází po nových cestách v krásné okolní přírodě.

REKONSTRUKCE SILNICE V HORAŽĎOVICÍCH

SILNICE

OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI II/233 SMĚR SMĚDČICE

OPERNA ZED

 

Ocelové konstrukce

Novým oborem činnosti společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. v oblasti ocelových konstrukcí je především jejich dílenská a staveništní montáž. Byla však již zahájená i přímá výroba ocelových konstrukcí. Pro výrobu ocelových konstrukcí je společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2001 včetně jakosti svařování. Základem pro naši vysokou kvalitu práce je způsobilý personál s dlouholetou tradicí a praxi v oboru ocelové konstrukce a pečlivý výběr spolupracujících společností a dodavatelů materiálu

Stavby:

Silnice I/47 Severní spoj , objekty C 202 přes Odru a C 203 přes ED
Silnice I/48 Tošanovice-Žukov, most přes údolí Stonávky

Mostní stavby

 

Stavba obchvatu Staňkova zahájena

 

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 byla slavnostně zahájena stavba silničního obchvatu Staňkova na západě Čech. Na tuto stavbu obyvatelé Staňkova čekali skoro půl století. Město je velmi zatíženo nákladní dopravou, denně zde projede zhruba 9000 aut a z toho přibližně 1800 kamionů. Nový obchvat bude pro obyvatele města, které dnes trápí prašnost, hluk a otřesy poškozující domy, výraznou úlevou.

 

Data o stavbě:

Délka: 2972 m

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k. s.

Zprovoznění stavby: 11/2016

Dokončení stavby: 12/2016  

Na základní kámen poklepali (zleva) zástupci zhotovitele Josef Krýsl, Johann Hess, ředitel ŘSD Jan Kroupa, Lucie Bartáková ze SFDI, krajský radní Jaroslav Bauer a starosta Staňkova Alexandr Horák.

 

 

 

Mostní stavby

Od počátku se zabýváme výstavbou mostních konstrukcí. Naše bohaté zkušenosti uplatňujeme zejména při výstavbě dálničních, silničních a železničních mostů.

Realizujeme :

 • monolitické mosty na výsuvných a pevných skružích

 • letmo betonované mosty

 • prefabrikované mosty se zpraženou železobetonovou deskou

 • ocelobetonové mosty se zpraženou železobetonovou deskou

 • opěrné železobetonové zdi

 • rekonstrukce a sanace mostních objektů a betonových konstrukcí

 

 

Stavby:

Stavba SOKP 514 Lahovice - Slivenec

SOKP 514 - SO 202 Most přes Lochkovské údolí

SOKP 514 - SO 204, SO 205 Most přes údolí Berounky