Zahraniční stavby

Sjednocování Evropy a odstranění hranic přináší rozšíření trhu i pro stavební firmy v ČR.

Firma BÖGL a KRÝSL, k.s. již před vytvořením Schengenského prostru i pro naši republiku započala se spoluprací se stavebními firmami a především zákazníky u našich sousedů.

Jedná se hlavně o Slovenskou republiku a Polskou republiku, kde již byla dokončena a předána řada staveb a tyto pro dobré výsledky pokračují i nadále.

Získání zahraničního zákazníka, byť ve společné EÚ je vždy složitějším a náročnějším úkolem.

Je nutno se vyrovnat s místními podmínkami, zabezpečit management staveb, mimo jiné i ovládající jazyk země stavby, poznat místní možnosti a zdroje a vypořádat se s místně platnými předpisy a zákonnými ustanoveními.

V tomto výrazně pomáhá sjednocování norem v EÚ a navazování činnosti naší firmy na tato normy ihned od jejich přijetí v ČR.

Takové pojetí znamená, že stavby i mimo republiku dokážeme realizovat dle evropských standardů a kriterií.


Ekologické stavby

Produkcí sídel není jen odpad ve formě znečištěné vody, ale i komunální a průmyslové odpady, které je nutno za přísných hygienických podmínek likvidovat, nebo vracet do cyklu zpracování.

Bohužel dosud lidstvo nenalezlo ekonomičtější způsob nakládání s těmito odpady, než jejich skládkování.

Skládky odpadů však musí být vybudovány tak, aby za dobu své existenci nenarušily výrazným způsobem ekosystém, byly bezpečné pro podzemní vody, docházelo k jímání a likvidaci skládkových plynů a bylo tyto možno rekultivovat.

Stavby skládek komunálního odpadu mají proto vysoké nároky na kvalitu provedení všech ochranných vrstev a jejich uzavření, doufejme do doby, než člověk najde využití takto nahromaděných odpadů.

Stavby chráněných a bezpečných skládek odpadu s úplnou infrastrukturou související se skládkováním odpadů realizovala firmy BÖGL a KRÝSL, k.s. na řadě míst v ČR, především v západních Čechách.

 

D47, stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice

Vodohospodářské a liniové stavby

Součástí revitalizačních úprav území je i budování a rekonstrukce vodních nádrží. Rovněž tyto stavby realizovala naše společnost například v okolí obce Budětice, kde se jednalo o výstavbu vodní nádrže příslušným s vybavením jejímž cílem bylo celkové zkvalitnění území a úprava vodního režimu. Vodohospodářské stavby buduje společnost především jako součást dálničních staveb. Jedná se hlavně o speciální retenční nádrže v úsecích dálnic D5 a D3 klasického sypaného typu nebo betonové objekty typu  „bílých van“. Úkolem těchto nádrží je úprava odtokových vod z těles komunikací a jejich zadržení před vypuštěním do okolních vodotečí. Z těchto důvodů mají speciální konstrukci, aby bylo zabráněno průsakům do spodních vod, anebo konstrukci přelivových objektů zajišťujících regulaci odtoku. Mimo výše uvedené funkce technického charakteru splňují tyto nádrže i požadavky na biosféru v možném rozsahu technického díla. Součástí budování retenčních a čistících nádrží a objektu jsou i trasy kanalizačního potrubí dálnic a linie odvodu vod. Rovni. tyto stavební objekty byly a jsou předmětem činnosti společnosti, především na trasách již realizovaných v rámci dálnice D5. Naše společnost má zkušenosti i s klasickými stavbami kanalizací a jejich budování je trvalým předmětem činnosti společnosti. Z těchto staveb je možno zmínit stavbu prodloužení Úhlavského kanalizačního sbírače na Plzeňsku.

 

RETENČNÍ NÁDRŽ D5

Pozemní stavby

Současný vývoj stavebnictví směřuje nejen k dopravním stavbám, ale již více ke stavbám klasického charakteru, ke stavbám pozemním.

Komanditní společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. v tomto nechce stát stranou a je připravena navázat na své zkušenosti z dopravního stavitelství i v tomto stavebním oboru.

Proto se úspěšně rozvinula skupina pozemního stavitelství s hlavním zaměřením na občanské stavby, ale i na stavby související se stavbou velkých celků ekologických nebo liniových staveb.

Tento u firmy nejmladší stavební obor má již za sebou první zkušenosti a v současné době již firma realizuje velké stavby a rekonstrukce jak v Plzni, tak v západních Čechách.

Zásady přísné jakosti uplatňované a vyžadované v rámci dopravních staveb budeme přenášet i do staveb pozemních a tím bychom chtěli dosáhnout postavení spolehlivého partnera našich zákazníků.

 

Stavby:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, PETÁKOVA UL.

DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH - PAVILON A