Etický kodex

Firemní skupina Max Bögl je od začátku roku 2007 členem managementu etiky stavebního hospodářství registrovaného sdružení (EMB) a podporuje myšlenky partnerské spolupráce s obchodními partnery a čestné chování v průběhu hospodářských soutěží.

BÖGL a KRÝSL, k. s. se jako součást této firemní skupiny hlásí k etickému kodexu, který vypracovala společnost Max Bögl. Tento etický kodex byl certifikován koncem dubna 2007 a udává základní principy a zásady chování, které musí být bezpodmínečně dodržovány.

 

1. Základní preambule

Naší základní filozofií je získávat zakázky dle principů etického podnikání. Cílem je trvalá úspěšnost společnosti založená na profesionalitě, důvěryhodnosti a stabilitě. Netrpíme jakýkoliv druh korupce a jiného nezákonného chování.

Při tom pro nás platí následující základní hodnoty:

  • Tradice a loajalita
  • Široký rozsah služeb
  • Kooperace a otevřenost
  • Integrita a poctivos

Integrita a otevřené jednání pro nás znamená spravedlnost, dodržení právních základů a poctivost v jednání.

 

 2. Kodex chování

Chceme chránit naše zaměstnance před neetickým chováním. Vůči našim obchodním partnerům a investorům chceme vystupovat jako čestní smluvní partneři.

V tomto ohledu byly sestaveny následující zásady chování, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci na všech pracovních úrovních:

  • V podnikatelském prostředí požadujeme dodržování právních a zákonných povinností a veškeré porušení předpisů nebudeme tolerovat. Netrpíme především korupci, uplácení a porušování pravidel hospodářské soutěže.
  • Od všech zaměstnanců očekáváme loajalitu k zájmům společnosti, s ohledem na obezřetné a opatrné zacházení s jejím majetkem.
  • Veškerá obchodní tajemství i ta, která se týkají našich obchodních partnerů, ochraňujeme jako duševní vlastnictví.
  • Netolerujeme směšování soukromých zájmů se zájmy společnosti. Těmto střetům se vyhýbáme.
  • Dary a dotace pro nás nejsou prostředkem ovlivňování a ani povinné. V tomto případě platí zásada transparentnosti a dokumentace.

V případě pochybností je vždy tázán určený vedoucí pracovník oddělení a porušení předpisů se musí hlásit vedení společnosti.

Při porušení předpisů se musí počítat s trestní odpovědností a právními důsledky. A v případě prokázání odpovědnosti i s disciplinárními opatřeními – až do podání výpovědi.